Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBookSellers
Back Query Central Organizing Commission
1 of 1 for   1
Sort by:

Book
Title:Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam - Thực trạng, quan điểm, định hướng, giải pháp (kỷ yếu hội thảo khoa học cấp quốc gia)
Author:Central Organi...
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 82.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045741658
   
Mary Martin Booksellers