Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBookSellers
Back Query Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
  [First/Prev] 1, 2 [Next/Last]
Sort by:

Book
Title:50 năm cuộc Tổng tiến công, nổi dậy Mậu Thân (1968 - 2018) - Tầm vóc và giá trị lịch sử
Author:Nguyen Ngoc Ha...
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 80.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045740910
   

Book
Title:Phong trào dân tộc dân chủ ở Nam Kỳ 1930 - 1945 nghiên cứu qua tài liệu lưu trữ
Author:Dr. Pham Thi Hue
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 46.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045741511
   

Book
Title:Văn kiện Trung ương Cục Miền Nam giai đoạn 1946-1975 - Tập 3 (1951)
Author:Central Commit...
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 91.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045743362
   

Book
Title:Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam - Thực trạng, quan điểm, định hướng, giải pháp (kỷ yếu hội thảo khoa học cấp quốc gia)
Author:Central Organi...
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 82.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045741658
   

Book
Title:Chiến lược đô thị hóa theo hướng phát triển bền vững
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 11.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045723647
   

Book
Title:Chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ
Author:Dr. Nguyen Hoai Nam
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 9.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045723913
   

Book
Title:Góp phần tìm hiểu tư tưởng triết học Nguyễn Trãi
Author:Ass. Prof. Dr....
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 10.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045708750
   

Book
Title:Hội nhập quốc tế kinh tế 30 năm nhìn lại
Author:Co-Editors-in-...
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 14.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045717066
   

Book
Title:Một số vấn đề đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo trong tình hình mới
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 10.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045724798
   

Book
Title:Nghiên cứu triết học Việt Nam hiện nay - Những vấn đề lý luận
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 24.15 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045724057
   

Book
Title:Phê phán các quan điểm sai trái bảo vệ nền tảng tư tưởng cương lĩnh đường lối của đảng cộng sản Việt Nam
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 12.15 (Book in Stock, will be dispatched ASAP)
ISBN:9786045719657
   

Book
Title:Quá trình hình thành đường lối Đổi mới ở Việt Nam
Author:Ass. Prof. Dr....
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 7.85 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045717776
   

Book
Title:Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công - Lý luận và kinh nghiệm một số nước
Author:Co-Editors-in-...
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 10.85 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045719169
   

Book
Title:Sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc tác động tới Việt Nam và một số nước Đông Á
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 11.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045719091
   

Book
Title:Tìm hiểu một số thuật ngữ trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 9.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045723227
   

Book
Title:Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam
Author:Ass. Prof. Dr....
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 17.15 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045724354
   

Book
Title:Tư duy mới về phát triển kinh tế xã hội Việt Nam trong bối cảnh mới (Sách tham khảo)
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 11.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045719855
   

Book
Title:Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế: Lịch sử và vấn đề
Author:Prof. Vu Duong Ninh
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 25.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045716687
   

Book
Title:Nguyễn Văn Linh - người cộng sản kiên trung, sáng tạo, nhà lãnh đạo có uy tín lớn
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 69.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045717387
   

Book
Title:Thực trạng, xu hướng và giải pháp phòng chống "lợi ích nhóm" ở nước ta hiện nay
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 25.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045713754
   

Book
Title:Việt Nam: Truyền thống kinh tế - văn hóa biển
Author:Co-editors-in-...
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 66.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045710364
   

Book
Title:Các đột phá chiến lược thức đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp
Author:Ass. Prof. Dr....
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 33.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045710678
   

Book
Title:Chính sách phát triển: Đổi mới và hội nhập
Author:Co-editors-in-...
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 23.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045712634
   

Book
Title:Phòng chống "Diễn biến hòa bình" ở Việt Nam: Mệnh lệnh của cuộc sống
Author:Ass. Prof. Dr....
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 17.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045713747
   

Book
Title:Phát triển bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh mới của Toàn cầu hóa, Hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu
Author:Co-editors-in-...
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 43.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045717455
   

Book
Title:Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong những năm đế quốc Mỹ leo thang (1965 - 1969)
Author:Tran Trong Trung
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 33.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045712528
   

Book
Title:Thế hệ lãnh đạo thứ năm của Trung Quốc - Những điều chỉnh chính sách với Mỹ và các tác động tới khu vực chấu Á - Thái Bình Dương
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 36.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045716571
   

Book
Title:Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tác động tới Việt Nam
Author:Ass. Prof. Dr....
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 15.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045711538
   

Book
Title:Về phân định thẩm quyền giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương tại Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 21.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045712306
   

Book
Title:Lịch sử Sài Gòn - Chọ Lớn - Gia Định kháng chiến (1945 - 1975)
Publisher:Chinh tri quoc gia (National Politics), Vietnam
Price:USD 43.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045715611
   
Refine Search
  Publication Date
  Author/Creator
  Publisher
  Country
»   Vietnam
  Subject
  Language
Mary Martin Booksellers