Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBookSellers
PDF View
Back
Recent Thai Books from Thailand - April 2019

Mary Martin Booksellers - Recent Thai Books from Thailand - April 2019

Book
Titleประมวลเอกสาร พระราชพิธีบรมราชาภิเษก = Pramūan ʻēkkasān phrarātchaphithī bō̜rommarāchā phisēk
PublisherWannakam læ Prawattisāt, Krom Sinlapākō̜n, สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, Krung Thēp
Country PublishedThailand
Publication Year2561 [2018]
ISBN9786162834356
Bib.Info679p.; 29cm.
PriceUSD 120.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ : งานพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / Khrư̄ang prakō̜p phrabō̜romrātchaʻitsariyayot : ngān phrabō̜rommasop Phrabāt Somdet Phraparaminthra Mahā Phūmiphon ʻAdunlayadēt Bō̜rommanātbō̜phit
Publisher[กรมศิลปากร กระทวงวัฒนธรรม ; คณะบรรณาธิการ พัชรินทร์ ศุขประมูล ... [และคนอื่น ๆ]]. พัชรินทร์ ศุขประมูล = Phatcharin Sukpramūn.; Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2561 [2018]
ISBN9786162833885
PriceUSD 120.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleพระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร = Phramēru nai ratchasamai Phrabāt Somdet Phraparamin Mahā Phūmiphon ʻAdunyadēt Bō̜rommanātbō̜phit
Authorบรรณาธิการ อิสรีย์ ธีรเดช
PublisherBō̜risat Suwannaphūm Hœ̄rithēt Čhamkat, Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year[2561] [2017]
ISBN9786162833861
PriceUSD 150.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleจากศึกบางกุ้ง ถึงศึกอะแซหวุ่นกี้ เผยโฉมยุทธศา าสตร์พม่ารบไทยยุคธนบุรี
Authorสุเนตร ชุตินธรานนท์
Publisherเมืองโบราณ = Ancient City, ประเทศไทย=Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2561
ISBN9786164650121
Bib.Info127 pages, 165 x 245 mm.
PriceUSD 0.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleพระสุพรรณกัลยา จากตำนานสู่หน้าประวัติศาสตร์= Phra Suphan Kallaya from legend to history
Authorสุเนตร ชุตินธรานนท์= Sunet Chutintharanon
Publisherเมืองโบราณ = Ancient City, ประเทศไทย=Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2562
ISBN9786164650169
Bib.Info166 pages. 165 x 245 mm. pb
PriceUSD 19.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleนววิถี วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม= Nawawee Contemporary methodology in literature studies
Authorสุรเดช โชติอุดมพันธ์ :บรรณาธิการ= Suradech Chotudomphan
Publisherสำนักพิมพ์ ศยาม = Samsam Printing House, ประเทศไทย=Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2562
ISBN9786164860025
Bib.Info638 pages. 165 x 240 mm.
PriceUSD 0.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleอิสลามกับการเมือง= Islam and politics
Authorสามารถ ทองเฝือ= Samart Thongphi
Publisherปาตานี ฟอรั่ม = Patani Forum, ประเทศไทย=Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2562
ISBN9786168213018
Bib.Info158p.
PriceUSD 20.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleหมิงสือลู่-ชิงสือลู่ บันทึกเรื่องจริงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงฯ = Ming Tai Lu-Ching Chula Lu Record the true story of the Ming and Qing dynasties
Authorวินัย พงศ์ศรีเพียร=Winai Phongsri Peien
Publisherมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี=The Princess Maha Chakri Sirindhorn Foundation Princess Maha Chakri Sirindhorn,ประเทศไทย=Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2559
ISBN9786164120013
Bib.Info524p.
PriceUSD 40.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleศาสนากับความรุนแรง = Religion and violence
Authorปรีดี หงษ์สต้น และคณ = Pridi Hongsorn and Khun
Publisherสำนักพิมพ์ = Illuminations Editions Publishing, ประเทศไทย=Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2562
ISBN9786168215029
Bib.Info464 p. pb
PriceUSD 0.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleประวัติศาสตร์อยุธยาจากพระราชพงศาวดาร พระราชพง งศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับปลีกและฉบับความย่อ=History of Ayutthaya from the Royal Chronicles of the Kingdom of Ayudhya Retail edition and abbreviation version
Authorศานติ ภักดีคำ = Santipakdi Kham
Publisherประเทศไทย=Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2562
ISBN9786169326908
Bib.Info387p. 165 x 240 mm. pb
PriceUSD 35.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleพระราชพิธีแห่งกรุงสยาม = Royal Ceremony of Siam
AuthorH. G. QUARITCH WALES
Publisherธงทอง จันทรางศุ และคณะ=Thongthong Chantarangsu and faculty, ประเทศไทย=Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2562
ISBN9786164510043
Bib.Info368p.
PriceUSD 80.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleศิลปะทวารวดี วัฒนธรรมทางศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่) = Dvaravati art, the first religious culture in Thai territory (2nd edition, revamped)
Authorศักดิ์ชัยสายสิงห์=Sakchai Sai Sing
Publisherเมืองโบราณ=Ancient City, ประเทศไทย=Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2562
ISBN9786164650114
Bib.Info464p.
PriceUSD 50.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleพัดยศ ศาสนศิลป์ แผ่นดินไทย
Authorมินท์ อดุลย์รัฐธาดา = Mint Adul Thada
Publisherมินท์ อดุลย์รัฐธาดา = Mint Adul Thada, ประเทศไทย=Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2562
ISBN9786164787230
Bib.Info256p. 21.5 x 30.5
PriceUSD 100.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleพระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์= Phra Moranat Rattanakosin Period
Author/ อรวรรณ ทรัพย์พลอย (บรรณาธิการ)=Orawan Saploi (Editor)
Publisherสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร=Bureau of Literature and History, Department of Fine Arts, ประเทศไทย=Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2561
ISBN9786162833922
PriceUSD 140.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleโศกนาฎกรรมคนชายขอบ = Sōkkanāttakam khon chāikhǭp
Authorสมาตร ูภลายยาว ... [และคนื่อน ๆ]. ุสมาตร ูภลายยาว
Publisherศน์ยปิฏับิตการ่รวมเื่พอแ้กไขัปญหาประชาชนบนื้พนี่ทูสง (ศปส.), Chīang Mai Sūn Patibatkānrūam phư̄a Kǣkhai Panhā Prachāchon bon Phư̄nthī Sūng (SǭPǭSǭ.), Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2008
ISBN9789744514622
Bib.Info221p.
PriceUSD 25.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleผมไ่มีมคำตอบ.="Phom mai mī khamtō̜p"
Authorอาันน์ท กาญจนัพนุ์ธ.=ʻAtcharā Rakyuttitham
Publisherคณะกรรมการประสานงานอง์คกรัพฒนาเอกชนภาคเหืนอ=Khana Kammakān Prasānngān ʻOngkō̜n Phatthanā ʻĒkkachon Phāk Nư̄a, ประเทศไทย=Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2551=2008
ISBN9789740570868
Bib.Info327 pages : illustrations ; 21 cm. pb
PriceUSD 25.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleตำนานลูกหลานมังกร ในแผ่นดินสยาม
Authorกิตติ โล่ห์เพชรัตน์
Publisherลูกบาศก์ห้าสิบสี่ (TH)
Country PublishedThailand
Publication Year2017
ISBN9786169268345
PriceUSD 20.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleรวมบทความรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ / Rūam botkhwām ratthasāt læ ratthaprasāsanasāt
Authorวินัย ผลเจริญ, 2514- วินัย ผลเจริญ. ; Winai Phončharœ̄n
Publisherหจก. อภิชาติการพิมพ์, Mahā Sārakhrām : Hō̜Čhō̜Kō̜. ʻAphichāt Kānphim
Country PublishedThailand
Publication Year2561 [2018]
ISBN9786164743779
Bib.Info502p.
PriceUSD 30.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleอย่าด่าอินเดีย = Yā dā ʻIndīa
Authorอินทรชัย พาณิชกุล. อินทรชัย พาณิชกุล. ; ʻInthrachai Phānitchakun
PublisherMǣočhō̜n,แมวจร, Nonthaburī
Country PublishedThailand
Publication Year2562
Bib.Info238p.
PriceUSD 25.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Title108 ที่กรุงเทพฯ = 108 thī Krung Thēp... /สมบัติ พลายน้อย, 2472
Authorพลายน้อย. ; Sombat Phlāinō̜i
PublisherSathāphō̜n Buk, Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2562 [2019]
ISBN9786160035243
Bib.Info399 pages : illustrations (some colour) ; 21 cm.
PriceUSD 30.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleSapphasāt sapphasin thin Lop Burī = Multidisciplinary studies on Lopburi : rūam botkhwām nư̄ang nai kānprachum wichākān
AuthorWannā Nāwikkamūn; Mahāwitthayālai Rātchaphat Thēpsattrī. Khana Witthayākān Čhatkān,
PublisherKhana Witthayākān Čhatkān, Mahāwitthayālai Rātchaphat Thēpsattrī læ phākhī, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Rōngphim Dư̄an Tulā, Lop Buri, Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2559 [2016]
ISBN9789742830045
Bib.Info1v.
PriceUSD 70.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี = Thai history, Thonburi period
Authorก่องแก้ว วีระประจักษ์ = Kongkaew Wiraprakak
Publisherกรมศิลปากร = Fine Arts Department, Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2561
ISBN9786162834110
Bib.Info1v.
PriceUSD 70.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitlePortrait ธนากร / Portrait Thanakorn
Authorวรพจน์ พันธุ์พงศ์, author,, interviewer. บทสัมภาษณ์โดย วรพจน์ พันธุ์พงศ์. ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ, ; Wō̜raphot Phanphong; Thanāthō̜n Čhưngrungrư̄angkit
Publisherสำนักพิมพ์ บางลำพู, Samnakphim Bāng Lamphū, Krung Thēp
Country PublishedThailand
Publication Year2561 [2018]
ISBN9786164460072
Bib.Info317 pages : illustrations ; 19 cm.
PriceUSD 25.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleราชวงศ์บ้านพลูหลวง = Royal House of Plu Luang
Authorวิบูล วิจิตรวาทการ, ผู้แต่ง วิบูล วิจิตรวาทการ = Wibun Wichitwathakan
Publisherแสงดาว = star Light.Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2558
ISBN9786163882882
Bib.Info1v.
PriceUSD 39.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleปฏิบัติการลับ ในสมรภูมิรบ : บันทึกประวัติศาสตร์การทหาร, การเมืองไทย ที่เพิ่งค้นพบ : พลตรี จักรชัย ศุภางคเสน = Patibatkān lap nai samō̜raphūm rop : banthưk prawattisāt kānthahān, kānmư̄ang Thai thī phœ̄ng khonphop : Phon Trī Čhakkrachai Suphāngkhasēn
Authordōi Dō̜rō̜. Thipphānidā Pālakawong Na ʻAyutthayā ; Kō̜nkit Ditsathān, phūrīaprīang ; ban
PublisherSamnakphim Riwœ̄ Buk, Krung Thēp , Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2562 [2019]
ISBN9786164510265
Bib.Info283 pages : illustrations ; 25 x 26 cm
PriceUSD 86.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleอัตลักษณ์เอกสาร : วงศาวิทยาการควบคุมประชากรของรัฐไทย / ʻAttalak ʻēkkasān : wongsā witthayākān khūapkhum prachākō̜n khō̜ng rat Thai
Authorปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2508- ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. ; Pinkǣo Lư̄angʻarāmsī; Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sūn Bō̜rihān Ngānwičhai,
Publisherศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, Sūn Bō̜rihān Ngānwičhai Mahāwitthayālai Chīang Mai, Chīang Mai , Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2561 [2018]
ISBN9786163983459
Bib.Infoxi, 285 pages : illustrations (some color), map ; 21 cm
PriceUSD 25.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleจักรพรรดิราช คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย = Čhakkraphatdirāt : khati ʻamnāt bư̄anglang chon channam Thai
Authorเอนก มากอนันต์
PublisherMatichon Book, Krung Thep, Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2561
ISBN9789740216438
Bib.Info10, 300 pages ; 24 cm
PriceUSD 30.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleโลกที่คิดว่าคุ้นเคย? : ความคิดทางการเมืองไทย สมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓ - ๒๓๑๐ = Lōk thī khit wā khunkhœ̄i ? : khwāmkhit thāngkān mư̄ang Thai samai Krung Sī ʻAyutthayā Phō̜.Sō̜. 1893-2310
Authorสมเกียรติ วันทะนะ = Somkīat Wanthana
Publisherภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ = Phāk Wichā Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt, Khana Sangkhommasāt, Mahāwitthayālai Kasētsāt,Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2561 [2018]
ISBN9786162784750
Bib.Info13, 472 pages : illustrations ; 25 cm.
PriceUSD 40.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleสมัยสุโขทัย เจดีย์อินคัลเลอร์ / Samai Sukhōthai čhēdī ʻin khanlœ̄
Authorสันติ เล็กสุขุม, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม. ; Santi Leksukhum
Publisherสำนักพิมพ์ มติชน, Samnakphim Matichon, Krung Thēp, Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2561 [2018]
ISBN9789740216414
Bib.Info7, 367 pages : colour illustrations ; 21 cm.
PriceUSD 40.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleเที่ยวยุโรป ๒๔๗๓ = Thieo Yurop 2473
Authorbannāthikān, Wīrawan Ngāmsantikun
PublisherSamakhom Prawattisat nai Phrarachupatham, Bangkok, Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2561 [2018]
ISBN9786164745063
Bib.Info489 pages : illustrations ; 22 x 22 cm
PriceUSD 50.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาว และขอม และลักษณะท างสังคมของชื่อชนชาติ ฉบับสมบูรณ์ พร้อมข้อเท็จ = Khwām pĕn mā k̄hxng khả s̄yām thịy lāw læa k̄hxm læa lạks̄ʹṇa th āng s̄ạngkhm k̄hxng chụ̄̀x chnchāti c̄hbạb s̄mbūrṇ̒ phr̂xm k̄ĥx thĕc
Authorจิตร ภูมิศักดิ์ = Citr p̣hūmi ṣ̄ạkdi̒
Publisherไทยควอลิตี้บุ๊คส์ = Thai Quality Books ,Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2562 (2019)
ISBN9786165146074
Bib.Info639 pages : illustrations, portraits ; 21 cm.
PriceUSD 25.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleชาติพันธุ์ รังนก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Birds' Nests, Business, and Ethnicity in Southeast Asia
Authorเกษม จันทร์ดำ = Kasem Chan Dam
Publisherสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) = Thailand Research Fund (TRF)Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2017
ISBN9786167474533
Bib.Info1v.
PriceUSD 50.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleเรื่องนายปรีดี พนมยงค์ ตามทัศนะ ส. ศิวรักษ์
Authorส. ศิวรักษ์
Publisherสำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง =Komol Plongthong Foundation Publishing., ประเทศไทย=Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2562
ISBN9786164830042
Bib.Info201p.;
PriceUSD 20.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleหว่านเมล็ดพันธุ์ในสวน
Authorสินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย
Publisherสำนักพิมพ์ มูลนิธิไชยวนา = Chaiwana Foundation Publishing, ประเทศไทย=Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2562
ISBN9786169331100
Bib.Info152p. ;
PriceUSD 10.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleภูมิปัญญาอินเดียโบราณ : ประวัติศาสตร์และปรัชญา ทางสายกลางแบบพุทธ พราหมณ์ เซน /Phūmpanyā ʻIndīa bōrān : prawattisāt læ pratchayā thāng sāi klāng bǣp Phut Phrām Sen
Authorสุมาลี มหณรงค์ชัย, author. สุมาลี มหณรงค์ชัย. ; Sumālī Mahanarongchai
PublisherSamnakphim Sayām, สำนักพิมพ์ศยาม, Krung Thēp
Country PublishedThailand
Publication Year2562 [2019]
ISBN9789743159992
Bib.Info16, 360p.; ill. 21cm.
PriceUSD 25.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวอยุธยา = Prawattisāt phư̄a kānthō̜ngthīeo ʻAyutthayā
Author. กิตติ โล่ห์เพชรัตน์. ; Kitti Lōphētcharat
PublisherSamnakphim Lūkbāt Hāsip Sī, สำนักพิมพ์ลูกบาศก์ห้าสิบสี่, Krung Thēp
Country PublishedThailand
Publication Year2561 [2018]
ISBN9786169268376
Bib.Info287p.; 21cm.
PriceUSD 20.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleชั่วชีวิต = Chūa chīwit
Authorอุดม อุดากร = ʻUdom ʻUdākō̜n
PublisherSīpanyā,ศรีปัญญา, Nonthaburī , Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2562 [2019]
ISBN9786164370548
PriceUSD 35.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleเขียนชนบทให้เป็นชาติ กำเนิดมานุษยวิทยาไทยในยุ ุคสงครามเย็น (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ) = Write the countryside as a nation The origin of Thai anthropology in the Cold War (Special Art and Culture)
Authorเก่งกิจ กิติเรียงลาภ = Kengkit Kittirayarp
Publisherมติชน=Matichon, ประเทศไทย=Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2562[2019]
ISBN9789740216544
Bib.Info184p.; Ill.; 21cm.
PriceUSD 15.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleเก็บไว้ในความทรงจำ = Kep wai nai khwāmsongčham
Authorของ พิทยา บุนนาค. ; Phitthayā Bunnāk
PublisherPhitthayā Bunnāk, พิทยา บุนนาค, [Bangkok, Thailand]
Country PublishedThailand
Publication Year2018
ISBN9786164745889
Bib.Info226 pages : illustrations ; 21 cm
PriceUSD 33.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleเขียนชนบทให้เป็นชาติ กำเนิดมานุษยวิทยาไทยในยุ ุคสงครามเย็น (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ) = Write the countryside as a nation The origin of Thai anthropology in the Cold War (Special Art and Culture)
Authorเก่งกิจ กิติเรียงลาภ = Kengkit Kittirayarp
Publisherมติชน=Matichon, ประเทศไทย=Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2562[2019]
ISBN9789740216544
Bib.Info184p.; Ill.; 21cm.
PriceUSD 15.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleเก็บไว้ในความทรงจำ = Kep wai nai khwāmsongčham
Authorของ พิทยา บุนนาค. ; Phitthayā Bunnāk
PublisherPhitthayā Bunnāk, พิทยา บุนนาค, [Bangkok, Thailand]
Country PublishedThailand
Publication Year2018
ISBN9786164745889
Bib.Info226 pages : illustrations ; 21 cm
PriceUSD 33.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี: รวมบทความประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระ ๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี
PublisherKrom Sinlapākō̜n., Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2019
ISBN9786162834257
Bib.Info390 pages.
PriceUSD 31.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleวารสารสมาคมประวัติศาสตร์ฯ = Journal of the Historical Society Vol.41. 2562
AuthorSamākhom Prawattisāt
PublisherSamākhom Prawattisāt, ประเทศไทย=Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2018
ISBNISSN:0857-7692
Bib.Info21 cm.
PriceUSD 25.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleครูบาคติใหม่ : แต่งองค์ทรงเครื่อง พุทธศรัทธาหลังกึ่งพุทธกาล /Khrūbā khati mai : tǣng ʻong songkhrư̄ang phutthasatthā lang kưng phutthakān
Authorณัฐพงศ์ ดวงแก้ว. ; Natthaphong Dūangkǣo
PublisherMatichon, มติชน, Krung Thēp
Country PublishedThailand
Publication Year2562 [2019]
ISBN9789740216445
Bib.Info240p.; ill. ; 22cm.
PriceUSD 25.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleลมหายใจบนไหล่เขา
Authorชิ สุวิชาน = Shi Suwan
PublisherSūn Patibatkān Rūam phư̄a Kǣkhai Panhā Prachāchon bon Phư̄nthī Sūng, ประเทศไทย=Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2551
ISBN9789744514684
Bib.Info193 pages : illustrations ; 22 cm. pb
PriceUSD 10.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleน้ำหมึกหลากสี 72 ปี แห่งการเขียนและเรียนรู้ เ เล่ม 4 คอลัมน์และหนังสือเล่ม
Authorนวพร เรืองสกุล = Nawaporn Ruangsakun
Publisherประเทศไทย=Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2562
ISBN9786164853546
Bib.Info216p. ; 140 x 210 mm.
PriceUSD 12.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleซารียายืนยันว่ามีฝนตกเล็กน้อยกลางทะเลสาบ และเ สียงฝีเท้าในวันรายอฮัจญี
Publisherศรีปัญญา=Sri Panya, ประเทศไทย=Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2562
ISBN9786164370555
Bib.Info272p. ;
PriceUSD 20.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleWE THE PEOPLE ปฏิวัติภาษีเงินได้ฯ ให้เท่าเทีย
Authorผาสุก พงษ์ไพจิตร = Phasuk Phongphaijit
Publisherมติชน=Matichon, ประเทศไทย=Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2562
ISBN9789740216506
Bib.Info196p. ; 125 x 185 mm.
PriceUSD 20.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleพระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย
Authorเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ผู้แปล
Publisherสำนักพิมพ์ มูลนิธิสถาบัน, ประเทศไทย =Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2562
ISBN9786164789234
Bib.Info160p. ; pb
PriceUSD 18.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleผ้าเขียนทอง : พระภูษาทรงบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สยาม = Gold writing cloth: The coronation of the King of Siam
Authorมติชน=Thiraphant Chancharoen
PublisherMatichon, Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2562
ISBN9789740216513
Bib.Info216p. ; pb
PriceUSD 30.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleเสวยราชสมบัติกษัตรา ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ = Somdej Ratchasombat Kasattra Special Art and Culture Edition
Authorดร.นนทพร อยู่มั่งมี และ ผศ.ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์=Nonthaporn Yuengmee
Publisherศิลปวัฒนธรรม=Arts and Culture, ประเทศไทย=Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2562
ISBN9789740216520
Bib.Info304p. ; pb
PriceUSD 36.75 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleจักรพรรดิราช คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย / Čhakkraphatdirāt : khati ʻamnāt bư̄anglang chon channam Thai
Authorเอนก มากอนันต์. ; ʻAnēk Mākʻanan
PublisherSamnakphim Matichon, สำนักพิมพ์มติชน, Krung Thēp
Country PublishedThailand
Publication Year2562 [2019]
ISBN9789740216551
Bib.Info17, 300 pages : illustrations ; 25 cm
PriceUSD 26.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleKamphut sathannam nai ekkasan prawattisat Thai
PublisherSamākhom Prawattisāt nai Phrarāchūpatham Somdet Phrathēprattanarātchasudā... Sayāmbō̜rommarātchakumārī, Krung Thep, Thailand
Country PublishedThailand
Publication Year2562 [2019]
ISBN9786169326915
Bib.Info8, 296p.; 24cm.
PriceUSD 35.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart
Mary Martin Booksellers