Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBooksellers
Back Book Title โลกที่คิดว่าคุ้นเคย? : ความคิดทางการเมืองไทย สมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓ - ๒๓๑๐ = Lōk th...

USD 40.00
(Book in Stock, will be dispatched ASAP)

โลกที่คิดว่าคุ้นเคย? : ความคิดทางการเมืองไทย สมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓ - ๒๓๑๐ = Lōk thī khit wā khunkhœ̄i ? : khwāmkhit thāngkān mư̄ang Thai samai Krung Sī ʻAyutthayā Phō̜.Sō̜. 1893-2310
title_underline_icon

- สมเกียรติ วันทะนะ = Somkīat Wanthana
- Thailand
- ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ = Phāk Wichā Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt, Khana Sangkhommasāt, Mahāwitthayālai Kasētsāt,Thailand
- 9786162784750
- 2561 [2018]
- 13, 472 pages : illustrations ; 25 cm.
- Thailand -- Politics and government -- 1893-2310. Thailand -- History -- Ayutthaya period, 1350-1767. Thailand -- Politics and government -- To 1782.
-
Select your Country : 

Shipping Charges would be $ 16.0 for 0 gms.

View Shipping
-
   
title_underline_icon
1. Thailand -- Politics and government -- 1893-2310. 2. Thailand -- History -- Ayutthaya period, 1350-1767. 3. Thailand -- Politics and government -- To 1782. History of politics and government during the Ayutthaya Kingdom period, 1350-1767.

Mary Martin Booksellers