image description
# 334576
USD 75.00 (Book in Stock, will be dispatched ASAP)
- +

ชาติพันธุ์ รังนก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Birds' Nests, Business, and Ethnicity in Southeast Asia

Author :  เกษม จันทร์ดำ = Kasem Chan Dam

Product Details

  • Country Thailand
  • Publisher สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) = Thailand Research Fund (TRF)Thailand
  • ISBN9786167474533
  • FormatHardBound
  • LanguageThai
  • Year of Publication2017
  • Bib. Info1v.
  • Categoriesบริหารธุรกิจ
  • Shipping Charges(USD)

Product Description

1. Birds -- Nests -- Southeast Asia. 2. Edible birds' nests -- Southeast Asia. เป็นหนังสือเล่มใหม่ล่าสุด ที่ สกว. ภูมิใจนําเสนอ ต่อสังคมการใช้ความรู้ ด้วยเนื้อหาสาระที่มีคุณค่า องค์ความรู้เรื่องรังนก และธุรกิจรังนก ที่หลายคนคงประเมินไม่ถูก ว่ามากถึงระดับหลักแสนล้านกันทีเดียว เนื่องจาก ธุรกิจรังนกที่เป็นเรื่องเฉพาะประกอบกับเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในระบบธุรกิจโลกและเป็นธุรกิจแบบปิดที่อยากต่อการเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายชาติพันธุ์ อุตสาหกรรมรังนกแอ่นมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจ และในเชิงชาติพันธุ์ โดยในเชิงเศรษฐกิจมีการประเมินว่า ปริมาณการบริโภครังนกแอ่นทั่วโลกในแต่ละปีคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 120,000 ล้านบาท ทําให้อุตสาหกรรมการผลิตและการค้ารังนกแอ่นเป็นแหล่งจ้างงานและเกิดธุรกิจจํานวนมหาศาล ซึ่งประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตและจําหน่ายรังนกแอ่นแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ ยังจะบอกเล่าถึงเรื่องทรัพยากรรังนกแอ่น ระบบความเชื่อ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ระบบสิทธิ์และกฎหมาย และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับธุรกิจรังนกแอ่น ความสําคัญของตลาดรังนกแอ่นในประเทศฮ่องกงที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจรังนกแอ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการธุรกิจ และรูปแบบกระบวนการจัดการทรัพยากรรังนกแอ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กว่าจะเป็น หนังสือเล่มนี้ นักวิจัย นําโดย เกษม จันทร์ดํา และคณะ ใช้เวลาศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูลภาคสนามอย่างรอบด้านกว่า 8 ปี ทั้งในประเทศไทยและเพื่อนบ้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากรายงานวิจัยหลายร้อยหน้าที่เป็นธุรกิจศึกษาเชิงมนุษยวิทยา กลั่นกรองเขียนออกมาเป็นหนังสือด้วยภาษาการเล่าเรื่องแบบง่ายจัดทํารูปเล่มอย่างดีทั้งชนิดปกแข็งและปกอ่อน ที่จะทําให้ผู้อ่านสามารถ อ่านติดตามเรื่องราวของนกแอ่นตั้งแต่ เริ่มต้น จนไปสู่ธุรกิจแสนล้าน ได้อย่างไม่น่าเบื่อ ได้สาระ ความรู้ ตามแบบฉบับการเขียนของนักวิจัยสนามด้านมนุษยวิทยา ที่ศึกษาและอยู่กับพื้นที่เสี่ยงอันตรายคลุกคลีกับคนในพื้นที่ ที่คนธรรมดาคงยากที่จะเข้าถึงและมีโอกาสเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตในบางขณะ และหากท่านเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องของนกแอ่น ไม่ว่าจะเป็นผู้กําหนดนโยบาย นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค หรือ ผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ ตามความเชื่อของชาวจีน ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงไม่ควรพลาดที่จะได้อ่านหนังสือเล่มนี้!

Product added to Cart